Generalforsamlingen

Topdanmarks ordinære generalforsamling for 2021 bliver afholdt den 25. marts 2021

Topdanmarks ordinære generalforsamling for 2021 bliver afholdt den 25. marts 2021

Om generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Topdanmarks øverste besluttende myndighed.

Generalforsamlingen indkaldes i overensstemmelse med selskabslovens regler med et varsel på mellem tre og fem uger. Topdanmark udsender umiddelbart herefter en skriftlig invitation til de navnenoterede aktionærer, der har meddelt, at de ønsker det.

Alle navnenoterede aktionærer har ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen.
Fuldmagter

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage på generalforsamlingen, kan via fuldmagt eller brevstemme stemme for eller imod de enkelte punkter på dagsordenen. Fuldmagten/brevstemmen gælder kun til én generalforsamling.​

Elektronisk fuldmagt samt brevstemme kan afgives på Investorportalen via Topdanmarks hjemmeside eller på VP Investor Services’ hjemmeside. Fysisk fuldmagt/brevstemmeformular kan downloades fra Topdanmarks hjemmeside.
Spørgsmål

Aktionærer kan sende spørgsmål, som ønskes besvaret på generalforsamlingen, via e-mail eller almindeligt brev.​​
Afstemning

Der eksisterer kun én aktieklasse, og hver aktie giver ret til én stemme.​

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven eller vedtægterne kræver særlig majoritet eller repræsentation. Ifølge vedtægterne er beslutning om vedtægtsændring kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den kapital, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Vedtægterne indeholder ingen stemmebegrænsninger.​

Generalforsamlingen webtransmitteres simultant med dens fysiske afholdelse og kan efterfølgende ses på Topdanmarks hjemmeside.​