Aktivt ejerskab

I november 2016 offentliggjorde Komitéen for god Selskabsledelse 'Anbefalinger for aktivt Ejerskab'.

Topdanmark har forholdt sig konkret til de enkelte punkter i anbefalingerne.
Se Topdanmarks holdning under hvert af punkterne.

Anbefalinger for aktivt Ejerskab

1. Politik for aktivt ejerskab

1.1. Det anbefales, at institutionelle investorer offentliggør en politik for aktivt ejerskab i forbindelse med aktieinvesteringer i danske børsnoterede selskaber.

Topdanmark offentliggør en politik for aktivt ejerskab.
2. Overvågning og dialog

2.1. Det anbefales, at institutionelle investorer overvåger og er i dialog med de selskaber, de investerer i, under behørig hensyntagen til investeringsstrategien og proportionalitetsprincippet.

Topdanmark overvåger og er i dialog med de selskaber, Topdanmark investerer i, under behørig hensyntagen til investeringsstrategien og proportionalitetsprincippet.

Topdanmark forholder sig til alle væsentlige investorrelevante oplysninger, som de selskaber, hvor Topdanmark kontrollerer betydelige ejerandele, offentliggør, herunder årsrapporten, kvartals- og halvårsrapporter, periodemeddelelser, investorpræsentationer samt selskabets redegørelse for virksomhedsledelse.

Topdanmarks formål med som investor at udvise aktivt ejerskab er at udnytte den mulige indflydelse til at udbrede en ansvarlig og værdiskabende adfærd med respekt for det omkringliggende samfund, der kommer af ejerforholdet. Den mulige indflydelse må dog aldrig overskygge det primære formål med ejerandelene, der er at skabe et attraktivt afkast af investeringerne til porteføljeejerne.
3. Eskalering

3.1. Det anbefales, at institutionelle investorer som del af politikken for aktivt ejerskab fastlægger hvordan de kan eskalere deres aktive ejerskab udover den regelmæssige overvågning og dialog.

Topdanmark har som del af politikken for aktivt ejerskab fastlagt, hvordan Topdanmark kan eskalere Topdanmarks aktive ejerskab udover den regelmæssige overvågning og dialog.

Hvis Topdanmark har en ejerandel i et selskab, hvor driften ikke lever op til de i Topdanmarks CSR politik fastsatte normer og ejerandelen anses afkastmæssigt attraktiv, søges der i prioriteret rækkefølge:

  • Hvis ejerandelen i selskabet giver en realistisk mulighed for gennem direkte dialog at få selskabet til at ændre adfærd.
  • Sammen med samarbejdspartnere at søge samme
  • Afbryde ejerforholdet4. Samarbejde med andre investorer

4.1. Det anbefales, at institutionelle investorer som en del af politikken for aktivt ejerskab forholder sig til hvordan de samarbejder med andre investorer med henblik på at opnå større effekt og gennemslagskraft.

Topdanmark har som del af politikken for aktivt ejerskab forholdt sig til, hvordan Topdanmark samarbejder med andre investorer med henblik på at opnå større effekt og gennemslagskraft.

Topdanmark samarbejder med andre investorer særligt i forbindelse med en eskalering, jf. punkt 4.
5. Stemmepolitik

5.1. Det anbefales, at institutionelle investorer som en del af politikken for aktivt ejerskab vedtager en stemmepolitik og er villige til at oplyse, om og hvordan de har stemt.

Topdanmark har som del af politikken for aktivt ejerskab vedtaget en stemmepolitik.

Topdanmarks politik er, at Topdanmark stemmer på generalforsamlinger med det formål at fremme værdiskabelsen.

For danske selskaber, hvor Topdanmark kontrollerer mere end 2% af stemmerne eller selskabskapitalen, og hvor Topdanmark ikke er repræsenteret i bestyrelsen, rapporteres der årligt på selskabsniveau om

  • Topdanmark har deltaget i selskabets generalforsamling
  • Hvorledes Topdanmark har stemt
  • Der eksisterer mellemværender mellem Topdanmark og selskabet, der er omfattet af Lov om finansiel virksomhed §78 eller andre væsentlige forretningsmellemværender med selskabet set i forhold til selskabets størrelse. Dette gælder dog kun, såfremt det kan ske indenfor rammerne af den gældende lovgivning – herunder insiderreglerne.

For at øge afkastet af Topdanmarks aktier, er disse gjort til genstand for udlån. Det er Topdanmarks politik at søge det maksimale langsigtede afkast af aktierne og ved et muligt udlån vil aktierne kun blive kaldt, hvis det tjener det overordnede formål.
6. Interessekonflikter

6.1. Det anbefales, at politikken for aktivt ejerskab indeholder en beskrivelse af, hvordan interessekonflikter i relation til aktivt ejerskab identificeres og håndteres.

Topdanmarks politik for aktivt ejerskab indeholder en beskrivelse af, hvordan interessekonflikter i relation til aktivt ejerskab identificeres og håndteres.

Som nævnt under punkt 5 rapporteres der årligt på selskabsniveau for de danske selskaber, hvor Topdanmark kontrollerer mere end 2% af stemmerne eller selskabskapitalen, og hvor Topdanmark ikke er repræsenteret i bestyrelsen, om der eksisterer mellemværender mellem Topdanmark og det pågældende selskab, der er omfattet af Lov om finansiel virksomhed §78 eller andre væsentlige forretningsmellemværender med selskabet set i forhold til selskabets størrelse. Dette gælder dog kun, såfremt det kan ske indenfor rammerne af den gældende lovgivning – herunder insiderreglerne.
7. Rapportering

7.1. Det anbefales, at institutionelle investorer mindst en gang årligt rapporterer om deres aktiviteter inden for aktivt ejerskab, herunder stemmeaktivitet.

Topdanmark rapporterer mindst en gang årligt om Topdanmarks aktiviteter inden for aktivt ejerskab, herunder stemmeaktivitet. Som nævnt under punkt 5 gælder for danske selskaber, hvor Topdanmark kontrollerer mere end 2% af stemmerne eller selskabskapitalen, og hvor Topdanmark ikke er repræsenteret i bestyrelsen, at der rapporteres årligt på selskabsniveau om

  • Topdanmark har deltaget i selskabets generalforsamling
  • Hvorledes Topdanmark har stemt
  • Der eksisterer mellemværender mellem Topdanmark og selskabet, der er omfattet af Lov om finansiel virksomheds §78 eller andre væsentlige forretningsmellemværender med selskabet set i forhold til selskabets størrelse. Dette gælder dog kun, såfremt det kan ske indenfor rammerne af den gældende lovgivning – herunder insiderreglerne.