Aflønningsstruktur

Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. ​

Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. ​

Hovedprincipper

  • At aflønningen af direktionen og en række ledende medarbejdere er baseret på en fast grundløn, hvoraf 10 % udbetales i form af aktieoptioner.
  • At skabe større overensstemmelse mellem ledelsens/medarbejdernes indsats og aktionærernes krav om værdiskabelse via et aktieoptionsprogramIncitamentsprogrammer

Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Generalforsamlingen har vedtaget "Aflønningspolitik i Topdanmark-koncernen inklusive overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning" i overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder §6 og Selskabsloven §139.​

Topdanmark offentliggør i årsrapporten oplysninger på individniveau om det samlede vederlag, hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen modtager fra selskaber i Topdanmark-koncernen.

Aflønningen til direktion og en række divisions- og serviceområdechefer er baseret på en fast grundløn. En fast andel, 10 % af (den kontante løn+pension+værdi af firmabil), udbetales i form af aktieoptioner. Som delvist alternativ eller tillæg til den faste grundløn kan bestyrelsen beslutte at tildele et eller flere medlemmer af direktionen og/eller Orienteringsforum bonusløn, der er afhængig af direktørens opnåelse af en række nærmere fastsatte performancemål. Der udbetales ikke herudover performanceafhængig bonusløn.
Aktieoptioner

Aktiekursen afspejler den forventede værdiskabelse på koncernniveau. Bl.a. derfor er det Topdanmarks opfattelse, at tildeling af aktieoptioner fremfor individuel bonusløn som hovedregel tilskynder de enkelte ledere til at træffe beslutninger, der styrker værdiskabelsen mest muligt ud fra en helhedsbetragtning.​

Ud over det revolverende optionsprogram, der udbetales til direktion og Orienteringsforum, kan direktionen tildele op til i alt 200.000 optioner til medarbejdere, der har ydet en særlig indsats eller på anden måde bidraget ekstraordinært til værdiskabelsen i selskabet.
Lønpolitik

Topdanmark har nedsat et aflønningsudvalg for at kunne foretage en selvstændig vurdering af, om selskabets aflønningspolitik og øvrige aflønningsmæssige forhold er tilrettelagt og efterleves på en hensigtsmæssig måde i forhold til Topdanmark-koncernens størrelse og kompleksitet.​

Medarbejdere med relevant uddannelsesmæssig baggrund og erfaring fra koncernens HR-afdeling, koncernjuridiske afdeling og compliancefunktion er, udover aflønningsudvalget, involveret i udarbejdelsen af lønpolitikken og kontrollen med, at den overholdes.​